Техподдержка:
095-734-21-21
068-734-21-21
063-734-21-21

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

м. Білгород-Дністровський 2013 р.

Поняття та визначення

Абонент - споживач (суб`єкт господарювання або фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах цих Правил і договірних відносин з Підприємством. Абонентська плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Кабельної мережі протягом визначеного періоду незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена, з одного боку обладнанням Абонента (телевізійним приймачем, комп`ютером чи іншим обладнанням), а з іншого боку – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента. Білінг – (автоматизована система обліку спожитих послуг) – програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг.

Відключення від Послуги – відключення Абонентського відгалуження від Кабельної мережі.

Додаткові сервіси – послуги чи роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від послуг кабельного телебачення. До Додаткових сервісів належать такі послуги:
Повторне підключення до Кабельної мережі та/або Послуги;
Заміна, ремонт чи монтаж нового Абонентського відгалуження;
Перенесення точки підключення телевізійного приймача або комп`ютера;
Перевірка стану та справності Абонентського відгалуження;
Інші роботи та послуги.

Зона покриття Кабельної мережі – територія, на якій розміщена Кабельна мережа, в межах якої Підприємство може надавати Послугу. Місце надання Послуги – визначена Абонентом і зафіксована у Договорі адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг. Особовий рахунок абонента – персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, а також облік платежів Абонента.

Пакет – сукупність телевізійних програм, доступ до яких надається як до одного цілого.

Послуга кабельного телебачення - Телекомунікаційна послуга змістом якої є забезпечення з`єднання кінцевого обладнання Абонента з Системою для отримання теле- радіопрограм у аналоговому та цифровому форматі які надає Провайдер програмної послуги.

Провайдер програмної послуги – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Рахунок (для юридичних осіб) – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги згідно з чинними Тарифами.

Система – це програмно-апаратний комплекс для прийому та розподілу сигналів телерадіопрограм у цифровому та аналоговому форматі.

Супутні послуги – послуги та роботи, які є невід`ємною і складовою частиною Послуги, зокрема:
Технічне обслуговування;
Сервіси доступу – сервіси, що забезпечують доступ Абонента до Кабельної мережі, Системи, а також персонального сайту абонента;
Адміністративні сервіси – ведення облікових записів про надання Абоненту та споживання ним Послуг (звірення розрахунків та платежів, виставлення рахунків на оплату Послуги, зміна Тарифного плану, або плану Підписки);

Консультаційні сервіси – надання Абонентам консультацій з технічних, фінансових та інших питань.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг и Додаткових сервісів, що надаються Підприємством.

Кабельна мережа - комплекс технічних засобів та комунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).

Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Кабельної мережі.

Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Кабельної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.

Штатне підключення до Послуги – роботи з первинного підключення до Кабельної мережі та до Послуги, зокрема:
Підключення Абонентського відгалуження до Кабельної мережі;
Вимірювання та регулювання рівнів сигналів;
Демонстрація роботи Системи.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

I. Умови підключення до послуги:

1.1.Для підключення до Послуги необхідна наявність усіх наведених нижче Технічних умов:

1.1.1.Місце надання Послуги має знаходитися в Зоні покриття Кабельної мережі.

1.1.2.Для доступу до Кабельної мережі Абонент повинен мати Абонентське відгалуження, що відповідає вимогам Підприємства.

1.1.3.Для створення умов отримання Послуги кабельного телебачення Абонент повинен мати :
Телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм;
Абонентське відгалуження

1.2.Порядок підключення до Послуги:

1.2.1.Абонент може подати заяву на підключення до Послуги:
У абонентські пунктах
За телефоном: 3-33-11
Після надходження від Абонента заяви на підключення до Послуги, Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги.

1.2.2.За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує Абонента про необхідні оперативно-технічні заходи, яки можуть бути здійснені Підприємством або Абонентом.

1.2.3.За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги або згоди Абонента оплатити оперативно-технічні заходи для створення необхідних Технічних умов, Підприємство формує рахунки на оплату вартості Штатного підключення до Послуги и кошторису оперативно-технічних заходів для створення Технічних умов (обладнання, матеріали, робота) і узгоджує з Клієнтом дату і час підключення до послуги.

1.2.4.Підключення до Послуги проводиться особами, уповноваженими Підприємством

1.2.5.Вартість матеріалів, використаних під час первинного підключення, яка перевищила норми Штатного підключення, оплачується Абонентом відповідно до чинних на момент підключення Тарифів.

1.2.6.Підприємство має право забезпечити виконання робіт, пов`язаних з підключенням до Послуги, шляхом залучення третіх осіб (юридичних або фізичних) . Відповідальність за якість і своєчасність виконання таких робіт перед абонентом несе Підприємство.

ІІ. КОМУ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА

2.1.Підприємство надає Послугу тільки Абонентам:

2.1.1.домашнім користувачам:
Надання послуги здійснюється тільки в житловому фонді;
Тільки для індивідуального домашнього користування Абонентом та членами його сім`ї за місцем надання Послуги;

2.1.2.бізнес-користувачам: Надання послуги здійснюється в нежитловому фонді або в приміщенні де здійснюється господарська діяльність;

2.2. Абонент немає права використовувати кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання доступу до телекомунікаційної мережі третім особам за межами Місця надання Послуги.

2.3. Абонент немає право передачі Послуги третім особам, якщо це не передбачено окремим Договором з Підприємством.

III. ТЕХНИЧНИЙ ОПИС ПОСЛУГИ

3.1. Технічний опис Послуги кабельного телебачення:

3.1.1. Абоненту надається можливість дивитися телепрограми, які поширюються в Системі, залежно від наявності технічних можливостей Підприємства. Доступ до перегляду телепрограм.

3.1.2.Пакет складається з певної кількості телевізійних програм. Кількість і перелік телевізійних програм у певному пакеті, кількість Пакетів визначається Підприємством. Абонент має право замовити один або декілька запропонованих Підприємством Пакетів. Підприємство не має технічної можливості формувати індивідуальний Пакет телепрограм для кожного Абонента.

IV. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Підприємство забезпечує Абоненту :
Технічне обслуговування – в рабочі та вихідні дні с 9.00 до 17.00;
Сервіси доступу – цілодобово;
Адміністративні сервіси – в робочі та вихідні дні с 09.00 до 19.00;
Інформаційні сервіси – в робочі та вихідні дні з 09.00 до 19.00;
Консультаційні сервіси – цілодобово;

4.2. Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності коштів на особовому рахунку Абонента.

4.3. Абонент може мати декілька Місць надання Послуги і абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий договір.

4.5. Тарифний план/План Підпіски в поточному календарному місяці Абонент може змінити.

4.6. Абонент, приєднавшись до Договору та надавши відомості про себе, надає Підприємству право зберігати, упорядковувати, використовувати інформацію, отриману під час укладення договору та дані про Послуги, які одержав Абонент. Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження інформації, зазначеної у цьому пункті.

4.7. Надання Послуги кабельного телебачення:

4.7.1.Абонент може мати декілька точок підключення на одному Місці надання Послуги, якщо це передбачено Договором.

4.7.2. Підприємство має право змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакету, кількість пакетів.

4.7.3. Підприємство має право змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, змінювати характеристики модуляції сигналу, запроваджувати сучасні стандарти передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо- та відео потоків, припиняти надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі.

4.8.Надання послуги доступу до Інтернету:

4.8.1. Послуга доступу до Інтернету полягає у забезпеченні Підприємством доступу Абонента до мережі Інтеренту.

4.8.3. Абонент є ініціатором зв`язку із Системою. Час й тривалість роботи Абонента в Системі не обмежені

4.8.4. Під час підключення до Послуги, Підприємство надає Абонентові : Одну ІР-адресу за протоколом DHCP;

4.9.Абонент має можливість:
Вибирати один із запропонованих Підприємством Тарифних планів;
Змінювати Пароль до персонального сайту абонента;
Змінювати Пароль для доступу до поштової скриньки;

4.9.8. Абонент має право замовити Додаткові сервіси або відмовитися від них. Замовлення і відмова від Додаткових сервісів здійснюється тільки на підставі письмової заяви Абонента. Замовлення Додаткових сервісів здійснюється тільки за наявності коштів на Особовому рахунку Абонента в сумі, достатній для оплати Додаткових сервісів, що замовляються і оплати отримання Послуги до кінця розрахункового періоду.

4.9.9. Підприємство не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема еротичного характеру, або інформацію, яка ображає честь і гідність Абонента, і не несе за неї ніякої відповідальності.

4.9.10. Підприємство здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента в рамках чинного законодавства.

4.9.11. Технічну можливість доступу до інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої і відправленої інформації Абонента.

4.9.14. Офіційні повідомлення Підприємства для Абонента здійснюються шляхом повідомлення на сайті http://lis.tira.com.ua/, через спеціальний телеканал Підприємства або в інший спосіб не заборонений законодавством України.

V. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ І ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ

5.1. У разі відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента за Послугу й Додаткові сервіси, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові.

5.2. Якщо залишок коштів на ОР Абонента став менше нуля, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або відключити Абонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі.

5.3. Підприємство має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт для здійснення планового Технічного обслуговування. Сумарний час призупинення надання Послуги не повинен перевищувати 24-х (двадцяти чотирьох) годин на місяць. Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента про дату й час призупинення надання Послуги шляхом розміщення на сайті http://lis.tira.com.ua/

5.4. У разі перевищення встановленого в п. 5.3. цих Правил терміну призупинення надання Послуги, Підприємство, тільки за письмовою заявою Абонента, здійснює перерахунок і повертає на Особовий рахунок Абонента кошти, нараховані за Послугу за час перевищення встановленого терміну призупинення її надання.

5.5. Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та розірвати з ним договірні відносини у випадках якщо Абонент:
Поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов`язків з обслуговування Абонента;
Порушив договірні зобов`язання, ці Правила, Норми користування мережею (Додаток № 1 до цих Правил);
Навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку;
Здійснив злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

5.6. У разі виявлення фактів надання Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Підприємством, Підприємство залишає за собою право розірвати договірні відносини в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення по звичайній або електронній пошті, або в телефонному режимі.

5.7. Підприємство залишає за собою право припиняти надання Послуги Абоненту у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому обладнанню або програмному забезпеченню Підприємства, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп’ютерних вірусів, СПАМу та ін.). У разі встановлення повторного факту, Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення по звичайній або електронній пошті, або в телефонному режимі.

5.8. Абонент має право подати Заяву на призупинення надання Послуги до Підприємства через абонотдел, факсом, поштою. Максимальний термін призупинення надання Послуги становить 3 місяці.

5.9. У випадку призупинення надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, Абонент має написати заяву. У період призупинення надання всіх послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі. Повторне підключення Абонентського відгалуження виконується згідно з чинними, на момент підключення, тарифами.

5.10. Якщо Цифрові Послуги призупинені чи відключені, на Особовий рахунок Абонента нараховується Абонентна плата за отримання телепрограм в аналоговому форматі Послуги кабельного телебачення (у разі якщо вказані телепрограми доступні на території Місця надання Послуги.) У цьому випадку Абонент зобов’язується здійснювати оплату за отримання телепрограм в аналоговому форматі Послуги кабельного телебачення відповідно до розділу VIII цих Правил.

VI. ВІДНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Повторне підключення Абонента до Послуги після призупинення надання йому Послуги чи відключення його з причин, вказаних у п.п. 5.1. і 5.2., підприємство здійснює по заяві абонента тільки після того, як Абонент погасив заборгованість за надану Послугу, Додаткові сервіси, сплатив вартість повторного підключення до Телекомунікаційної мережі, і здійснив оплату у розмірі вартості Тарифного плану/ Плану Підписки.

6.2. Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 24 годин після надходження до Підприємства підтвердження здійснених Абонентом оплат, вказаних в п.6.1., і протягом 48 годин за необхідності повторного підключення Абонентського відгалуження.

6.3. З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п. 5.5., 5.6. (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання послуги Абонентам Підприємство приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення вказаних дій з боку абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.

VII. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН НА ОР

7.1 На підставі замовлених послуг, Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абонентові персональний Особовий рахунок, номер якого унікальний. Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня.

7.2. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства він може оскаржити тільки при наявності квитанцій про сплату. Абонент повинен зберігати квитанції про сплату протягом трьох років.

7.3. На ОР Абонента нараховуються обсяги наданих Підприємством Послуг і Додаткових сервісів (як у одиницях їх вимірювання, так і одиницях вартості), а також усі платежі Абонента.

7.4. Нарахування коштів на ОР Абонента за надання послуги кабельного телебачення

7.4.1. Нарахування коштів відбувається щодобово рівними частинами, у розмірі вартості Плату Підписки, що ділиться на тридцять календарних дні.

7.5. Нарахування коштів на ОР Абонента за надання послуги доступу до Інтернету:

7.5.1. Добова плата за послуги Інтернет розраховується на 30 календарних дні.

7.5.2. День нарахування коштів на рахунок Абонента вважається за повний, незалежно від часу сплати.

7.5.3. Якщо коштів на рахунку Абонента не вистачає на повний день, надання послуги припиняється зі зберіганням балансу на день відключення. Відключення Абонента від послуги за відсутністю достатньої кількості коштів відбувається виключно з 00:00 до 6:00 годин.

VIII. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ І ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ

8.1. Оплата за Послуги, Додаткові сервіси, матеріали і обладнання здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонент зобов’язаний здійснювати оплату Плану Підписки, Додаткових сервісів на наступний місяць до 30-го числа поточного місяця.

Усі платежі здійснюються Абонентами тільки в гривнях шляхом готівкового або безготівкового перерахування коштів через представництва Підприємства, відділення банку або платіжні термінали. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів.

8.2. Абонент зобов’язаний стежити за станом свого ОР , своєчасно сплачувати рахунки, за необхідності вносити підтвердження оплати рахунка на Персональному сайті абонента (сайті статистики).

8.3. Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Підприємством факту розірвання договірних відносин.

8.4. Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги та Додаткові сервіси. Абонент зобов’язаний повністю сплатити надані Послуги та Додаткові сервіси за весь період дії Договору.

IX. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ

9.1. Інформацію про Послуги та порядок їх надання, Додаткові сервіси, чинні Тарифи Абонент може отримати на сайті http://lis.tira.com.ua/.

9.2. З питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій, адміністративних довідок Абонент може звернутися: За телефоном до абонентського відділу 3-33-11, 093-563-93-18 Безпосередньо до абонентського відділу за адресою м.Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська 58 г офіс 21 Поштою 67700 м.Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська 58 г офіс 21

У випадку звернення до Підприємства за допомогою по телефону Абонент погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою якості обслуговування Абонента.

9.3. З питань надання Додаткових сервісів, виставлення рахунків і адміністративних довідок Абонент може звернутися до Підприємства електронною поштою. Звернення обробляється протягом 2-4 робочих днів, за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: прізвище, ім’я та по батькові, адреса надання послуги номер договору. Підприємство може подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності.

9.4. Заяви Абонента, пов’язані з відновленням надання Послуги, відмовою від користування Послугою (у разі розірвання договірних відносин) або замовленням нових Послуг (Додаткових сервісів), виконуються Підприємством тільки за наявності письмової заяви (для фізичних осіб) та за наявності заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреною печаткою (для суб’єктів господарювання).

9.5. Усі звернення Абонентів, які передбачають зміни в оплаті Послуг або додаткову оплату, згідно з Тарифами, Підприємство розглядає за наявності письмової заяви, завіреної особистим підписом Абонента (для фізичних осіб), чи заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреної печаткою (для суб’єктів господарювання). До таких дій належать: відмова від Послуги;
зміна Послуги;
зміна Паролів доступу;
призупинення надання Послуги;
відновлення надання Послуги;
замовлення Додаткових сервісів і ресурсів;
відмова від Додаткових сервісів і ресурсів;
реєстрація доменного імені;

9.6. Претензії Абонентів до Підприємства щодо якості наданої Послуги, Додаткових сервісів і рівня обслуговування приймаються протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Претензії щодо обсягу наданої Послуги і платежів приймаються протягом 30-ти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

9.7. Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.8. Служби Підприємства і графік їх роботи:
Служба технічної підтримки працює цілодобово.
Тел. 6-55-44, 6-50-80, 093-84-83-822

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Підприємство не несе відповідальність за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:
пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, роутера, модема, комп’ютера та інше) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;
невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Підприємства, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження були виконані Абонентом самостійно;
несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами, в інших випадках передбачених Договором або законодавством України.

10.2. Відповідальність Підприємства за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп’ютер, кабельний модем/ ТВ-тюнер) не входять до сфери відповідальності Підприємства.

10.3. При наданні Послуги кабельного телебачення

10.3.1. Абонент зобов’язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття. Підприємство не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.

10.3.2. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до Логіну та паролю Абонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно. Підприємство не несе жодної відповідальності і не відшкодовує фінансових збитків Абоненту, які він може понести у разі несанкціонованого використовування Логіну та паролю іншими особами.

10.3.3. Підприємство не несе відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування обладнанням або Логіном та паролем авторизації.

10.3.4. Підприємство не несе відповідальності за якість послуги і перерву в її наданні в таких випадках: Перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або інших причин, на які Підприємство не має змоги впливати. Нестабільне електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі. Інші аварійні і непередбачені ситуації. Погодні умови.

10.3.5. Підприємство не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.

10.3.6. Підприємство не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі.

10.4 При наданні Послуги доступу до Інтернету:

10.4.1. Підприємство зобов’язане вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента.

10.4.2. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів.

10.4.3. Підприємство не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використовування Паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів.

10.4.4. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента Підприємством не гарантується і не забезпечується.

10.4.5. Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв’язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності.

10.5. Всю відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

10.6. Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі мережного обладнання Абонента, спричинені мережними атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережної атаки на свою адресу, зобов’язаний як найскоріше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережних адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і забезпечення часткової працездатності мережі Абонента, Підприємство виявляє джерела мережної атаки тільки тією мірою, яка необхідна для ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

10.7. Підприємство не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, модема, обладнання тощо).

10.8. Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які не можливо, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб в роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон’юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензій на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та Додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ці Правила є невід’ємною частиною Договору та визначають загальні взаємовідносини між Абонентом та Підприємством у процесі підключення до Послуг (відновлення надання Послуги, відключення, призупинення Послуги), надання та отримання обраних абонентом Послуг та Додаткових сервісів, визначають процедуру розірвання договірних відносин (Договору). Абонент - юридична особа, підписавши Договір, Абонент - фізична особа шляхом оплати рахунка , засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими правилами та отримувати Послуги та Додаткові сервіси на умовах цих Правил.

11.2. Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, Додаткових сервісів). Запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, Плани підписки, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.

11.3. Приєднуючись до Договору, Абонент надає право на використання приміщень|помешкань| загального|спільного| користування, опорних конструкцій будинку|дому|, електричного та іншого устаткування|обладнання| призначеного для забезпечення потреб всіх власників квартир, а так само власників нежитлових|нежилих| приміщень|помешкань|, розміщених в житловому будинку.

11.4. Про дії Підприємства Абоненти інформуються за 7 днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії, на web-сайті: http://lis.tira.com.ua/. Додатково Підприємство може проінформувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом: електронною поштою, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщення інформації в абонотделах Підприємства, на телеканалах або в друкованих засобах масової інформації. Абонент підтверджує свою згоду із діями Підприємства шляхом оплати рахунка. Неоплачений Рахунок надає право Підприємству припинити надання послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Підприємства у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Підприємством своїх прав, передбачених цими Правилами та в інших випадках. У випадку незгоди Абонента із діями Підприємства, Абонент повинен одразу письмово повідомити Підприємство про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 дні до моменту запровадження Підприємством цих дій.

11.5. Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договір, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання договору.

11.6. Абонент повідомляє Підприємство про розірвання договору шляхом письмового звернення до Підприємства. Фізична особа особисто передає заяву в Абонотдел. Заява суб’єкта господарювання повинна бути підписана керівником та завірена круглою печаткою.

11.7. Абонент зобов’язаний регулярно перевіряти свою поштову скриньку в домені або іншу, заявлену Підприємству як контактну.

11.8. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами. Текст Правил Клієнт може отримати у будь-якому Абонотделе, а також ознайомитися з його змістом на сайті : http://lis.tira.com.ua/.

ДОДАТОК №1

Норми користування Мережею

Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов'язкової збірки правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, проте, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом «ресурс» позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп'ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв'язку і т. д.).

Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережної взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступних з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов'язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються щодо всіх доступних мережних ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів самостійно заздалегідь невідомі.

Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережних норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і обумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювати положення законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережні нормативи, що склалися в міжнародному мережному співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет.

Автори документа сподіваються, що ця формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, цей документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережної взаємодії і в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)

Розвиток Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів – надлишок інформації. Тому мережне співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/незапитуваної інформації (СПАМу). Зокрема, є неприпустимими:

1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (зокрема, з використанням служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувача.

1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через web- форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками цієї адреси).

1.3. Обов'язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно залишити список розсилки без будь-яких ускладнень. Власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес.

1.4. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.

1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача):
a) електронних листів та інших повідомлень (зокрема одноразових) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
b) листів і повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
c) розсилка повідомлень, що містять прохання переслати це повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters);
d) використання безособових («ролевих») адрес не за їхнім прямим призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами.

1.6. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки.

1.7. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами цієї конференції.

1.8. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами цієї конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції.

1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника.

1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, web-сторінок тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищенаведених дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

1.11. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки СПАМу (SPAM support service), зокрема: • цілеспрямоване сканування змісту інформаційних ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;
• розповсюдження програмного забезпечення для розсилки СПАМу;
• створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, внесених до такої бази даних, явно виразили свою згоду на внесення адрес до цієї конкретної бази даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖНИХ АТАК

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережних атак і мережного злому і участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема заборонені:

Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.

Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами цього інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ у спосіб, відмінний від ресурсу, що передбачався власником.

Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.

Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа.

3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ

Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила мають бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.

Правила використання ресурсу, встановлені власником, не мають порушувати права власників інших ресурсів або призводити до зловживань щодо інших ресурсів.

Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.

4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у деяких випадках від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. Користувач не повинен:

Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.

Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережних протоколах, під час передавання даних до Мережі.

Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені цього користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).

5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які перешкоджали б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання – вживати оперативних заходів з їхнього припинення.

Прикладами потенційно проблемного налаштування мережних ресурсів є:
• відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);
• загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
• засоби, що дають можливість третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери тощо);
• загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дають змогу проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf;
• електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування;
• web-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.

Тарифы Техподдержка Форум Карта города